young finnish design järjestää yhteistyössä brightplus oy n ja natural indigo finland oy n kanssa suunnittelukilpailun jossa haetaan uusia tuoteideoita ja tekstiilejä kotimaisten yritysten valikoimiin. kilpailun tavoitteena saattaa markkinoille uusia tuotteita joissa hyödynnetään kestäviä ja ekologisia materiaaleja kotimaisilta tuottajilta. young finnish design yhdistää nuoria suomalaisia muotoilijoita yritysten kanssa ja tähtää toiminnallaan yhdistämään yrityksiä nousevien suomalaisten muotoilijoiden kanssa.

2.11-3.12.2021
Osallistu New materials,
New designs -suunnittelukilpailuun!
Uusia tuoteideoita ja tekstiilejä valikoimiinsa kilpailussa hakevat Lekolar, Annala, A. Vesalainen ja Niimaar!

‘New materials, New designs!’ -suunnittelukilpailun tavoitteena on tuottaa markkinoille uusia tuoteideoita ja tekstiilejä ekologisia ja kestäviä materiaaleja hyödyntäen.
— Elisa Luoto & Heidi Maria Huovinen, Young Finnish Design Cofounders
Young Finnish Design järjestää yhteistyössä Natural Indigo Finlandin ja Brightplussan kanssa ‘New materials, New designs!’ -suunnittelukilpailun löytääkseen uusia tekstiili- ja tuoteideoita yritysten valikoimiin, jotka hyödyntävät Natural Indigon ja Brightplus:n ekologisia ja kestäviä materiaaleja.
Tässä kilpailussa Annala etsii uusia tekstiilejä valikoimiinsa, Lekolar etsii uusia tuoteideoita kouluympäristöön, A.Vesalainen etsii uusia tuoteideoita kotitoimistoon ja toimistoon, ja Niimaar etsii uusia tekstiilituotteita valikoimiinsa! Voit valita yhden tai useamman tehtävänannon joihin teet kilpailuehdotuksen!

Kilpailun palkintoja sponsoroimassa ovat Nivalan kaupunki ja OP-henkivakuutus.

Let the games begin!

 

Ensin, tilaa kilpailun tehtävänannot!

lähetä viesti ‘TILAA TEHTÄVÄNANNOT SUOMEKSI’ osoitteeseen hello@youngfinnishdesign.com. Tehtävänannot lähetetään PDF-muodossa sähköpostiisi. Voit osallistua kilpailuun useilla kipailuehdotuksilla ja voit myös tehdä kilpailuehdotuksen useammalle kuin yhdelle yritykselle. Toimitathan kilpailuehdotukset erikseen.
young finnish design järjestää new materials new designs suunnittelukilpailun jossa haetaan uusia tekstiilejä mm. kotimaisen annalan valikoimiin
Annala etsii uutta tekstiilisuunnittelua ja tekstiilituotteita valikoimiinsa!

Toiseksi, toimita aineisto!

Kilpailuehdotusta varten tulee toimittaa seuraava materiaali sähköisessä muodossa osoitteeseen hello@youngfinnishdesign.com perjantaihin 3.12.2021 klo 23.59 mennessä (yhdeksi zip-tiedostoksi pakattu, max 10MB)
-PDF-tiedosto
-Vaaka A3-koko (niin monta kuin tarvitset)
-Kilpailuehdotuksesta tulee olla projektiopiirustukset päämittoineen sekä tarvittaessa leikkaus (koskee vain Lekolarin ja A. Vesalaisen tehtävänantoja)
-Havainnekuvista (3D) tulee ilmetä tuotteiden käyttötapa ja toiminta (koskee jokaista tehtävänantoa)
-Kilpailuehdotuksesta laaditaan kirjallinen selostus (max 2000 merkkiä välilyönteineen), josta ilmenee tuotteen/tuotteiden idea sekä rakenne- ja materiaaliratkaisut, tekstin tulee olla A3-planssin sisällä (koskee jokaista tehtävänantoa)
-Kilpailuehdotukset ovat anonyymejä ja kilpailuun osallistutaan nimimerkillä, kirjoita nimimerkkisi jokaiselle sivulle
-Kirjoita viimeiselle (tyhjälle) sivulle nimimerkkisi, osallistujan/(Osallistujien) nimi, koulutus ja yhteystiedot

Kilpailua koskevat kysymykset
Kilpailijoilla on oikeus tehdä kilpailuohjelmaa koskevia kysymyksiä. Kaikki kilpailua koskevat kysymykset tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen hello@youngfinnishdesign.com

 

kotimainen kalusteyritys a. vesalainen etsii new materials, new designs -suunnittelukilpailussa uusia tuoteideoita kotitoimistoihin ja toimistotiloihin. kilpailun järjestäjänä toimii young finnish design oy
A. Vesalainen etsii uusia tuoteideoita kotitoimistoihin ja toimistoihin!
 

Kolmanneksi, voittajien valinta ja palkitseminen

Kilpailussa palkitaan yhteensä 4 voittajaa ja jaetaan 8 kunniamainintaa. Palkintojen yhteissumma on 4000 € (alv 0%), joka jakautuu 4 voittajan kesken. Voittajat ja kunniamaininnan saajat valitsee Lekolar, A. Vesalainen, Niimaar ja Annala.
Valintaperusteet
Suunnittelukilpailutöiden on osoitettava korkeatasoista tuotemuotoiluosaamista.
Arvostelussa painotetaan:
muotokieltä eli designia
tuotteiden kestävyyttä ja käytettävyyttä
teollista valmistettavuutta
kestävän kehityksen periaatteita
Ehdotuksissa tulee ottaa huomioon myös tuotteiden kilpailukykyisen hinnoittelun mahdollisuus.

Aikataulu
Kilpailuaika on 2.11.2021 - 3.12.2021

Kilpailun tulokset
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti 31.1.2022 mennessä.
Voittajien julkistaminen
Kilpailun voittajat julkistetaan (julkisesti) Helmikuun alku 2022.

 

 
young finnish design järjestää yhteistyössä natural indigo finlandin ja brighplus:n kanssa suunnittelukilpailun jossa haetaan uusia tuoteideoita ja tekstiilejä lekolarin, annalan, a. vesalaisen ja niimaarin valikoimiin ja joissa hyödynnetään kestäviä ja ekologisia materiaaleja kotimaisilta yrityksiltä
Niimaar etsii New materials, New designs -suunnittelukilpailussa
uusia tekstiilituotteita mallistoonsa!


KILPAILUN SÄÄNNÖT

1 KILPAILUN JÄRJESTÄJÄT
Young Finnish Design Oy, Brightplus Oy ja Natural Indigo Finland Oy järjestävät yhteistyössä New materials, New designs -suunnittelukilpailun.

2 KILPAILUN TAVOITE
Kilpailun tavoitteena on löytää tehtävänantojen mukaisia tuote-ehdotuksia. Kilpailun avulla etsitään valmistettavia tuotteita Lekolar AB:n, Annala Oy:n, A. Vesalainen Oy:n ja Niimaar Oy:n valikoimiin.

3 OSALLISTUMISOIKEUS
New materials, New designs -suunnittelukilpailu on Suomessa järjestettävä avoin suunnittelukilpailu. Kilpailu on ensisijaisesti suunnattu uran alkuvaiheessa oleville muotoilijoille ikään katsomatta. Kilpailuun voivat osallistua muotoilua Suomessa opiskelevat tai opiskelleet muotoilijat, mukaan lukien vaihto-opiskelijat. Kilpailukieli on suomi ja englanti. Kilpailuun voi osallistua joko yksin tai työryhmänä.

4 ARVOSTELUPERUSTEET

Palkittavien kilpailutöiden on osoitettava korkeatasoista tuotemuotoiluosaamista. Arvostelussa painotetaan sitä miten kilpailuehdotus vastaa tehtävänantoa. Palkintolautakunnat kiinnittävät huomiota tuotteiden muotokieleen, tuotemuotoilun innovatiivisuuteen, valmistusmenetelmiin, materiaalivalintoihin, tuotteen kestävyyteen ja selkeyteen.
5 POISSULJETTAVAT EHDOTUKSET JA KILPAILUEHDOTUSTEN PALAUTUS
Kilpailusta suljetaan pois ehdotukset, joita ei ole jätetty sisään kilpailuohjelmassa mainitun ajan kuluessa tai jotka eivät täytä kilpailuohjelman määräyksiä. Kilpailusta poissulkemisen päättää kilpailun palkintolautakunnat.
Kilpailun järjestäjä ei palauta valitsematta jääneitä ehdotuksia. Kilpailun järjestäjä sitoutuu tuhoamaan sähköisesti toimitetut kilpailuehdotukset kilpailun jälkeen. Kilpailun järjestäjällä ei ole oikeutta hyödyntää mitään kilpailijoiden toimittamaa aineistoa ilman erillistä kirjallista sopimusta, pois lukien palkitut kilpailuehdotukset.

6 PALKINNOT JA JULKISTAMINEN
Kilpailussa palkitaan yhteensä 4 voittajaa ja jaetaan 8 kunniamainintaa. Palkintojen yhteissumma on 4000 € (alv 0%), joka jakautuu 4 voittajan kesken. Palkinnot maksetaan voittajille

kuukauden sisällä kilpailun tulosten julkistamisesta laskuttamalla. Palkintosumma ei ole verovapaata tuloa. Palkinnot sponsoroi Nivalan kaupunki ja OP Henkivakuutus Oy.
7 KILPAILUEHDOTUSTEN KÄYTTÖ- JA IMMATERIAALIOIKEUS
Kaikki ehdotuksiin liittyvät immateriaalioikeudet kuuluvat tekijälle/tekijöille. Mikäli kilpailuun osallistuu työryhmä, on osallistujien kirjallisesti sovittava keskenään oikeuksiensa jakautumisesta palkintoon ennen kilpailuun osallistumista. Kilpailuun osallistuvalla valmistavalla yrityksillä, joka on laatinut kyseisen tehtävänannon, on oikeus neuvotella tuotantoon otettavien tuotteiden käyttö-, valmistus-, markkinointi- ja myyntioikeuksista kilpailuehdotuksen suunnittelijan/suunnittelijoiden ja Young Finnish Design Oy:n kanssa. Neuvottelut on käytävä kuuden kuukauden kuluessa kilpailun tulosten ilmoittamisesta.
Young Finnish Design Oy neuvottelee sopimukset yritysten kanssa yhteistyössä muotoilijoiden kanssa.
Young Finnish Design Oy:llä ei ole oikeutta sopia sopimuksia ilman muotoilijan/muotoilijoiden hyväksyntää.
Young Finnish Design Oy on neuvotteluissa mukana, jotta sopimusten neuvottelu olisi mahdollisimman vaivatonta niin valmistajan, kuin myös muotoilijan näkökulmasta.
Ehdotuksen tekijä vakuuttaa, ettei ehdotus hänen tietensä loukkaa muiden oikeuksia, eikä ole jäljennös aikaisemmin julkiseksi tulleista malleista. Kilpailija vastaa kilpailuehdotuksensa suojaamisesta esimerkiksi mallisuojalla.

8 SOPIMUS VALMISTUKSESTA

Palkitun tuotteen valmistukseen ottamisesta käydään erillinen sopimusneuvottelu suunnittelijan/suunnittelijoiden, Young Finnish Design Oy:n ja kilpailussa mukana olevien yritysten välillä.
Yhteistyötuotteet nimetään Asiakas x Young Finnish Design -tavalla, jonka suunnittelija on x-muotoilija. Nimeämisen tarkoituksena on korostaa yhteistyön lähtökohtia ja uuden suomalaisen muotoilutyön arvoa.

9 PALKINTOLAUTAKUNTA

Kilpailun voittajat valitsee kunkin tehtävänannon laatinut yritys ja heidän edustajansa. Palkintolautakunnat ovat hyväksyneet kilpailuohjelman ja kilpailun säännöt.

10 KILPAILUASIAMIES
Kilpailuasiamiehenä toimii Young Finnish Design Oy:n edustaja Elisa Luoto. Kilpailuasiamiehen tehtävänä on koota kilpailutyöt palkintolautakuntien käsittelyä varten ja vastata kilpailua koskeviin tiedusteluihin. Nimitetyllä kilpailuasiamiehellä ei ole äänioikeutta palkintolautakuntien toiminnassa.

11 KILPAILUOHJELMA
Kilpailun aikataulu, ilmoittautumismenettely, tuotteiden esittelymateriaali, ilmoittautumis- ja osallistumismenettelytavat sekä palkintosummat kerrotaan kilpailuohjelmassa.
12 VASTUU KILPAILUEHDOTUKSISTA
Kilpailun järjestäjä vastaa kilpailuehdotusten turvallisuudesta ehdotuksen vastaanotettuaan.

13 VAKUUTUS TUTUSTUMISESTA KILPAILUN SÄÄNTÖIHIN JA KILPAILUOHJELMAAN
Osallistuessaan kilpailuun kilpailija samalla vahvistaa hyväksyvänsä kilpailun säännöt, kilpailuohjelman ja siihen liittyvät ehdot ja velvoitteet sekä omaavansa oikeudet kilpailuun osallistuvaan tuotteeseen. 
14 ERIMIELISYYDET
Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan yhteistoiminnassa palkintolautakuntien kanssa.


BACK TO TOP